سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 96/54

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌زرگان ) به شماره 96/52

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 96/53

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تست بال ولوهای محفظه احتراق دو واحد نیروگاه جهرم به شماره 96/39

1- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام تست بال ولوهای...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید 106 عدد باطری تغذیه نیروگاه سبلان به شماره 96/34

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید 106 عدد...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید و راه اندازی 2 عدد PU نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/37

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید و راه اندازی دو عدد OT نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/38

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
خرید 10 عدد فلیم ددکتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/49

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 10...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خرید شش عدد سنسور هامینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/50

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 6...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خرید 3 عدد کارت سرعت ( توربینهای گازی V94.2 ) نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/51

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 3...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره :96/40

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/42

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره :43 /96

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه شهید مدحج ( زرگان ) به شماره : 96/41

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) به شماره 96/45

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره : 96/48

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره :96/47

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره : 96/46

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/44

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶