سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اسناد تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره مناقصه 97/78

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۵ فروردين ۱۳۹۸
تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به شماره 97/86

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/81

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام امور بهداری...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید رله ارت فالت حفاظت نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/80

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید رله...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 8 ست فیلترهای هوای Air Intake(واحدهای گازی V94.2 ) نیروگاه های سیکل ترکیبی خرمشهر و سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/83

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 8...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید13 عدد سلونوئید والو نیروگاه قم به شماره 97/79

1- موضوع مناقصه: خرید 13 عدد سلونوئید والو تصفیه خانه...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 54 عدد ممبران Filmtec مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره مناقصه 97/84

1- موضوع مناقصه: خرید 54 عدد ممبران مورد نیاز نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه 97/63

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حفظ،...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره مناقصه 97/74

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره مناقصه 97/73

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه 97/64

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از انجام...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره مناقصه 97/65

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه ( زنجان) به شماره مناقصه 97/68

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه ( زنجان ) به شماره مناقصه 97/69

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره مناقصه 97/72

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 24 تن روغن ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/60

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 24...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/59

1- موضوع مناقصه: خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن (...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت به شماره 97/86

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/78

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/77

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 8 ست فیلترهای هوای Air Intake(واحدهای گازی V94.2 ) نیروگاه های سیکل ترکیبی خرمشهر و سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/83

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 8...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 54 عدد ممبران Filmtec مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/84

1- موضوع مناقصه: خرید 54 عدد ممبران مورد نیاز نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید رله ارت فالت حفاظت نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/80

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید رله...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 13 عدد سلونوئید والو نیروگاه قم به شماره 97/79

1- موضوع مناقصه: خرید 13 عدد سلونوئید والو تصفیه خانه...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/81

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام امور بهداری...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 97/74

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 97/73

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) به شماره 97/76

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان ) به شماره 97/75

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان ) به شماره 97/69

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/67

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/70

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/71

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/72

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/64

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از انجام...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی حمل و نقل (ایاب و ذهاب) نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/61

1- موضوع مناقصه : 1. ارائه خدمات حمل و نقل...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/62

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/63

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حفظ،...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/66

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/65

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره 97/68

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 24 تن روغن ترانسفورماتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/60

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 24...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن و سایر مشتقات نفتی از پساب (OIL SKIMMER) با استفاده از تکنولوژی DAF و بهینه‌سازی سیستم موجود به شماره 97/57

1- موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/59

1- موضوع مناقصه: خرید 4 عدد سلونوئید ولو ایگنیشن (...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید شات آف ولو نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/58

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 4...
اطلاعات بیشتر
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید شات آف ولو نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/58

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 4...
اطلاعات بیشتر
۲۳ دی ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن و سایر مشتقات نفتی از پساب (OIL SKIMMER) با استفاده از تکنولوژی DAF و بهینه‌سازی سیستم موجود به شماره 97/57

1- موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی روغن...
اطلاعات بیشتر
۱۶ دی ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی لایروبی و بازسازی استخر تبخیری (Evaporation Pond) نیروگاه قم به شماره 97/51

1- موضوع مناقصه: لایروبی و بازسازی استخر تبخیری (Evaporation Pond)...
اطلاعات بیشتر
۱۶ دی ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید3 عدد آنالیزور اکسیژن نیروگاه قم 97/54

1- موضوع مناقصه: خرید 3 عدد آنالیزور اکسیژن نیروگاه قم...
اطلاعات بیشتر
۱۶ دی ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید یکدستگاه دیزل راه انداز واحد گاز نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/56

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ دی ۱۳۹۷
مناقصه عمومی مهندسی، تامین تجهیزات و نصب (EPC) سیستم خنک کن مدیای بالادستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور شش دستگاه توربین گازی V94.2.5 واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/55

1- موضوع مناقصه تامین تجهیزات و نصب (EPC) سیستم خنک...
اطلاعات بیشتر
۱۶ دی ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید یکدستگاه دیزل راه انداز واحد گاز نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/55

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۵ آذر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی لایروبی و بازسازی استخر تبخیری (Evaporation Pond) نیروگاه قم به شماره 97/51

1- موضوع مناقصه: لایروبی و بازسازی استخر تبخیری (Evaporation Pond)...
اطلاعات بیشتر
۲۲ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای تحت پوشش به شماره 97/30

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تامین ،...
اطلاعات بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید3 عدد آنالیزور اکسیژن نیروگاه قم به شماره 97/54

1- موضوع مناقصه: خرید 3 عدد آنالیزور اکسیژن نیروگاه قم...
اطلاعات بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 4 عدد فلیم دتکتور نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/52

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 4...
اطلاعات بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 5 عدد پمپ روغن گیربکس فن ACC نیروگاه قم به شماره 97/50

1- موضوع مناقصه: خرید 5 عدد پمپ روغن گیربکس فن...
اطلاعات بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان به شماره 97/39

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید و بازسازی پره های ثابت و متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/44

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/47

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید گیربکس...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات توربین نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/40

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ آذر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم به شماره 97/37

1- موضوع مناقصه: اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه...
اطلاعات بیشتر
۳۰ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/41

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 211 عدد پیچ و مهره و واشر وی‌باند کوپلینگ واحدهای گازی نیروگاه قم به شماره 97/42

1- موضوع مناقصه: خرید 211 عدد پیچ و مهره و...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 27عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی نیروگاه قم به شماره 97/43

1- موضوع مناقصه: خرید 27 عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 5 عدد سرو والو گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/46

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 5...
اطلاعات بیشتر
۲۹ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 4 عدد فلیم ددکتور نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 97/52

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 4...
اطلاعات بیشتر
۱۶ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 5 عدد پمپ روغن گیربکس فن ACC نیروگاه قم به شماره 97/50

1- موضوع مناقصه: خرید 5 عدد پمپ روغن گیربکس فن...
اطلاعات بیشتر
۱۶ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 9 عدد CAGE نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/49

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 9...
اطلاعات بیشتر
۰۷ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی تعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/48

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۷ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید و بازسازی پره های ثابت و متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/44

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۲ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/47

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید گیربکس...
اطلاعات بیشتر
۰۲ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل نیروگاههای زیر مجموعه شرکت به شماره 97/36

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید لباس...
اطلاعات بیشتر
۰۲ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 5 عدد سرو والو گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/46

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 5...
اطلاعات بیشتر
۰۲ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید اقلام مصرفی مورد نیازتعمیرات اساسی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/38

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید اقلام...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات توربین نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/40

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان به شماره 97/39

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 211 عدد پیچ و مهره و واشر وی‌باند کوپلینگ واحدهای گازی نیروگاه قم به شماره 97/42

1- موضوع مناقصه: خرید 211 عدد پیچ و مهره و...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 27عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی نیروگاه قم به شماره 97/43

1- موضوع مناقصه: خرید 27 عدد مجموعه پیستون واحدهای تولیدی...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیاز تعمیرات ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 97/41

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ آبان ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید تعدادی باتری نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 097/35

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید تعدادی...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق واحدهای بخار نیروگاه قم به شماره 97/32

1- موضوع مناقصه: بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم و سامانه حفاظت فیزیکی و پایش تصویری نیروگاههای اهواز ، چابهار ، خرمشهر و قم به شماره 97/30 و اصلاحیه مربوطه

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تامین ،...
اطلاعات بیشتر
۱۴ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل نیروگاههای زیر مجموعه شرکت به شماره 97/36

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید لباس...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه فاضلاب نیروگاه قم به شماره 97/37

1- موضوع مناقصه: اصلاح، بهینه‌سازی و برقراری امکان مانیتورینگ تصفیه‌خانه...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق واحدهای بخار نیروگاه قم به شماره 97/32

1- موضوع مناقصه: بروز رسانی سیستم اعلان و اطفای حریق...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 206 عدد باتری نیروگاهی 500 آمپر نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/33

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 206...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید تعدادی باتری نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/35

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید تعدادی...
اطلاعات بیشتر
۰۸ مهر ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی افزایش ظرفیت ایستگاه گاز نیروگاه حرارتی قم به شماره 97/31

1- موضوع مناقصه: با توجه به افزایش نیاز نیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۱۸ شهريور ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی شماره 28/97 موضوع خرید پمپ اینجکشن واحد های V94.2 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/28

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید پمپ...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید ده عدد انژکتور سوخت مایع واحدهای GE-F5 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/29

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید ده...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/27

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات یدکی...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید یک ست کامل عایق توربین و چمبر واحدهای نیروگاه های زیرمجموعه شرکت صبا به شماره 97/26

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید یک...
اطلاعات بیشتر
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی افزایش ظرفیت ایستگاه گاز نیروگاه حرارتی قم به شماره 97/31

1- موضوع مناقصه: با توجه به افزایش نیاز نیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی عملیات حرارتی جهت نیروگاه های زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به شماره 97/23

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: عملیات حرارتی...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه های زیر مجموعه شرکت به شماره 97/24

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تست بال...
اطلاعات بیشتر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/27

- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات یدکی...
اطلاعات بیشتر
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید یک ست کامل عایق توربین و چمبر واحدهای نیروگاه های زیرمجموعه شرکت صبا به شماره 97/26

- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید یک...
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید پمپ اینجکشن واحد های V94.2 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/28

- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید پمپ...
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید ده عدد انژکتور سوخت مایع واحدهای GE-F5 نیروگاه های زیرمجموعه به شماره 97/29

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید ده...
اطلاعات بیشتر
۰۹ مرداد ۱۳۹۷
اصلاحیه مناقصه عمومی موضوع تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه های زیر مجموعه شرکت به شماره 97/24

اصلاحیه مناقصه عمومی شماره 24/97 موضوع تست بال ولو سوخت...
اطلاعات بیشتر
۰۴ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه های زیر مجموعه شرکت به شماره 97/24

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تست بال...
اطلاعات بیشتر
۰۴ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام تست ترانس ها ، ژنراتور و رله ها نیروگاه های زیر مجموعه شرکت به شماره 97/25

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: انجام تست...
اطلاعات بیشتر
۰۴ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس فلندر H2BV10 نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/16

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: ساخت داخل3...
اطلاعات بیشتر
۰۴ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی عملیات حرارتی جهت نیروگاه های زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به شماره 97/23

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: عملیات حرارتی...
اطلاعات بیشتر
۰۴ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه انجام خدمات درمانی (بهیاری، بهداشتی، درمانی ، فوریت‌های پزشکی و معاینات دوره‌ای کارکنان)نیروگاه سیکل ترکیبی قم97/22

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم97/18

1- موضوع مناقصه: عبارت است از ساخت سه ست نازل...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/19

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی قطعات داغ توربین...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه بازسازی 5 ست HSG SEAL نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/20

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی5 ست HSG SEAL...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
مناقصه خرید سوئر پلیت نیروگاه سیکل ترکیبی قم 97/15

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 36...
اطلاعات بیشتر
۱۳ تير ۱۳۹۷
مناقصه خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)97/13

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید 3600 کیلو...
اطلاعات بیشتر
۱۳ تير ۱۳۹۷
مناقصه خرید 600 تن اسید سولفوریک مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)97/12

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید600 تن اسید...
اطلاعات بیشتر
۱۳ تير ۱۳۹۷
مناقصه خرید 110 تن سودمایع مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)97/14

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید 110 تن...
اطلاعات بیشتر
۱۳ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 به شماره 97/17

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۱۲ تير ۱۳۹۷
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 شماره 97/17

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای...
اطلاعات بیشتر
۱۲ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خدمات درمانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/22

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۶ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بازسازی5 ست HSG SEAL نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/20

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی5 ست HSG SEAL...
اطلاعات بیشتر
۰۵ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی بازسازی 180 عدد شرودسگمنت نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/21

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی 180 عدد شرودسگمنت...
اطلاعات بیشتر
۰۵ تير ۱۳۹۷
ساخت سه ست نازل سوخت گاز نیروگاه قم97/18

1- موضوع مناقصه: عبارت است از ساخت سه ست نازل...
اطلاعات بیشتر
۰۱ تير ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 3600 کیلو گرم هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/13

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید 3600 کیلو...
اطلاعات بیشتر
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 600 تن اسید سولفوریک مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/12

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید600 تن اسید...
اطلاعات بیشتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید سوئر پلیت مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/15

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 36...
اطلاعات بیشتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس فلندر H2BV10 نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/16

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: ساخت داخل3...
اطلاعات بیشتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی مناقصه خرید 110 تن سودمایع مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/14

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید 110 تن...
اطلاعات بیشتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید اکچویتر بلوآف نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 97/10

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید اکچویتر...
اطلاعات بیشتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/19

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی قطعات داغ توربین...
اطلاعات بیشتر
۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 2 عدد والو پروانه ای " 10 نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/05

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 2...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید کنترل ولو VALTEK - نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/04

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید کنترل...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 6 ست لیک آف ولو نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/08

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 6...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/09

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید گیربکس...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید 206 عدد باتری نیروگاهی 500 آمپر نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/02

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 206...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی انجام خرید یکدستگاه کامیون آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/01

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی مناقصه خرید 550 تن کلرور فریک مایع 2 + 40% نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/07

1- موضوع مناقصه: خرید 550 تن ماده شیمیایی کلرور فریک...
اطلاعات بیشتر
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات مین اویل پمپ واحد یک بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/10

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید قطعات مین اویل پمپ واحد یک بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/10

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی موضوع خرید یک ست لیک آف ولو نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/08

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید یک...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید گیربکس برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 97/09

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید گیربکس...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی مناقصه خرید 550 تن کلرور فریک مایع 2 + 40% نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 97/07

1- موضوع مناقصه: خرید 550 تن ماده شیمیایی کلرور فریک...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی انجام خرید یکدستگاه کامیون آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/1

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 5 عدد سرو والو گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/3

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 5...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 2 عدد والو پروانه ای " 10 نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/5

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 2...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید کنترل ولو VALTEK - نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/4

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید کنترل...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی خرید 206 عدد باتری نیروگاهی 500 آمپر نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 97/2

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 206...
اطلاعات بیشتر
۲۷ فروردين ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/27

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید دو دستگاه آمبولانس نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/70

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید دو...
اطلاعات بیشتر
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی خرید یکدستگاه آمبولانس جهت نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/69

- موضوع مناقصه: خرید یکدستگاه آمبولانس برلیانس H2L نیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی موضوع خرید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/73

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 2...
اطلاعات بیشتر
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت به شماره 96/68

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
مناقصه عمومی موضوع خرید 2000 عدد فیلتر هوای کمپرسور اصلی واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/72

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 2000...
اطلاعات بیشتر
۱۸ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/73

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید 2...
اطلاعات بیشتر
۱۸ اسفند ۱۳۹۶
خرید تیوبهای بویلر واحد های یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 96/67

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید تیوب...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه عمومی کوپل کردن روتور کمپرسور با روتور توربین نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/71

1- موضوع مناقصه: کوپل کردن روتور کمپرسور با روتور توربین...
اطلاعات بیشتر
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام خرید یکدستگاه آمبولانس نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/69

1- موضوع مناقصه: خرید یکدستگاه آمبولانس برلیانس H2L نیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید ویدئو اسکوپ و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/63

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید ویدئو...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به شماره 96/68

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام خرید دو دستگاه آمبولانس نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/70

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید دو...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه مدیریت،بهره برداری،تعمیر و نگهداری از چاه ها و تاسیسات انتقال آب واقع در منطقه مخک تا سایت نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شماره مناقصه: 96/65

ماده 1 : موضوع مناقصه موضوع مناقصه عبارت است از...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی موضوع حذف SS کلاچ و ساخت کویل واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار شماره 96/64

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: حذف SS...
اطلاعات بیشتر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) به شماره مناقصه : 96/53

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره مناقصه 96/60

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام امور بهداری...
اطلاعات بیشتر
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره مناقصه 96/59

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبزنیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه :96/57

1- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام خدمات حفظ، نگهداری...
اطلاعات بیشتر
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه 96/56

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه 96/55

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی...
اطلاعات بیشتر
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/66

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) شماره مناقصه : 96/52

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 96/54

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید شش عدد سنسور هامینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/50

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 6...
اطلاعات بیشتر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره مناقصه 96/46

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان ) به شماره مناقصه 96/45

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره مناقصه 96/42

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/55

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی...
اطلاعات بیشتر
۲۳ بهمن ۱۳۹۶
حذف SS کلاچ و ساخت کویل واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/64

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: حذف SS...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
مدیریت،بهره برداری،تعمیر و نگهداری از چاه ها و تاسیسات انتقال آب واقع در منطقه مخک تا سایت نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره مناقصه 96/65

ماده 1 : موضوع مناقصه موضوع مناقصه عبارت است از...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
خرید ویدئو اسکوپ و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/63

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید ویدئو...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تجدید اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/43

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/48

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/47

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 96/58

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
انجام امور بهداری نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 96/60

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام امور بهداری...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره 96/59

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبزنیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره96/57

1- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام خدمات حفظ، نگهداری...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/56

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/61

1- موضوع مناقصه : 1. ارائه خدمات حمل و نقل...
اطلاعات بیشتر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) به شماره 96/54

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌زرگان ) به شماره 96/52

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) به شماره 96/53

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تست بال ولوهای محفظه احتراق دو واحد نیروگاه جهرم به شماره 96/39

1- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام تست بال ولوهای...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید 106 عدد باطری تغذیه نیروگاه سبلان به شماره 96/34

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید 106 عدد...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید و راه اندازی 2 عدد PU نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/37

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید و راه اندازی دو عدد OT نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/38

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
خرید 10 عدد فلیم ددکتور نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/49

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 10...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خرید شش عدد سنسور هامینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/50

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 6...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خرید 3 عدد کارت سرعت ( توربینهای گازی V94.2 ) نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/51

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 3...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره :96/40

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/42

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره :43 /96

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه شهید مدحج ( زرگان ) به شماره : 96/41

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) به شماره 96/45

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره : 96/48

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره :96/47

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره : 96/46

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/44

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
انجام تست بال ولوهای محفظه احتراق دو واحد نیروگاه جهرم به شماره 96/39

1- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام تست بال ولوهای...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید باطری واحد 5 نیروگاه سبلان به شماره 96/34

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید 106 عدد...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید و راه اندازی دو عدد OT نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/38

- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید و راه اندازی 2 عدد PU نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/37

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید یک ست پره متحرک ردیف دوم توربین واحد G12 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به شماره 96/35

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید یک ست...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید شش عدد CPU نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/36

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 6...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی موضوع اصلاح وتجهیز آنالایزرهای پایش لحظه ای خروجی از دودکش‌های واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/33

1- موضوع مناقصه: اصلاح وتجهیز آنالایزرهای پایش لحظه ای خروجی...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید یکعدد بوشینگ HV ترانس اصلی TRENCH نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان به شماره 96/32

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید یک عدد...
اطلاعات بیشتر
۱۳ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی خرید ترانسهای خشک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر 96/31

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید ترانسهای...
اطلاعات بیشتر
۲۱ آذر ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید یکعدد بوشینگ HV ترانس اصلی TRENCH نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان 96/32

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید یک عدد...
اطلاعات بیشتر
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید ترانسهای خشک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر 96/31

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید ترانسهای...
اطلاعات بیشتر
۱۹ آذر ۱۳۹۶
مناقصه عمومی اصلاح وتجهیز آنالایزرهای پایش لحظه ای خروجی از دودکش‌های واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی قم96/33

1- موضوع مناقصه: اصلاح وتجهیز آنالایزرهای پایش لحظه ای خروجی...
اطلاعات بیشتر
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۲۰ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی پروژه تعویض عایق حرارتی توربین بخار شماره 2 نیروگاه قم شماره 96/28

1- موضوع مناقصه: تعویض عایق حرارتی توربین بخار شماره 2...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی جایگزینی سیستم AVR با تکنولوژی جدید جهت یک واحد گازی سیکل ترکیبی قم شماره 96/29

1- موضوع مناقصه: تامین، جایگزینی، نصب و پیاده سازی و...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی موضوع بازسازی دیافراگم کمپرسور (پره ثابت) نیروگاه قم شماره 96/30

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی دیافراگم های ردیف...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/13

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات یدکی...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
خرید ترانسهای خشک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر شماره 96/31

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید ترانسهای...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر96/26

موضوع مناقصه عبارت است احداث پارکینگ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر...
اطلاعات بیشتر
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تجدید مناقصه خرید تیوپ ها و ورق های بویلر واحد 2 بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌ زرگان )96/24

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید تیوپ ها...
اطلاعات بیشتر
۲۶ شهريور ۱۳۹۶
بازسازی دیافراگم کمپرسور (پره ثابت) نیروگاه قم شماره 96/30

1- موضوع مناقصه: عبارت است از بازسازی دیافراگم های ردیف...
اطلاعات بیشتر
۱۹ شهريور ۱۳۹۶
خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/27

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۱۹ شهريور ۱۳۹۶
خرید قطعات یدکی روتور توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/13

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات یدکی...
اطلاعات بیشتر
۱۹ شهريور ۱۳۹۶
پروژه تعویض عایق حرارتی توربین بخار شماره 2 نیروگاه قم 96/28

1- موضوع مناقصه: تعویض عایق حرارتی توربین بخار شماره 2...
اطلاعات بیشتر
۱۹ شهريور ۱۳۹۶
جایگزینی سیستم AVR با تکنولوژی جدید جهت یک واحد گازی سیکل ترکیبی قم 96/29

1- موضوع مناقصه: تامین، جایگزینی، نصب و پیاده سازی و...
اطلاعات بیشتر
۱۹ شهريور ۱۳۹۶
تجدید مناقصه خرید مبدل E/P نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/21

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خریدمبدل E/Pنیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید فیکسچر های عملیات حرارتی Inner casing&mixing chamber نیروگاههای زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا 96/18

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید فیکسچر...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید ا بزار و پیچ های کششی توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/20

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید ابزار و...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید یک ست بلید کریر نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/19

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خریدیک ست بلید...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
مناقصه خرید اسید سولفوریک مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)96/25

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید500 تن اسید...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/23

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید باطری نیروگاهی...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم96/14

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حفظ،...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
خرید تیوپ ها و ورق های بویلر واحد 2 بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌ زرگان )96/24

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید تیوپ ها...
اطلاعات بیشتر
۰۴ شهريور ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 17/96

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۷ مرداد ۱۳۹۶
تجدید منافصه عمومی انجام خرید یکدستگاه خودروی آتش نشانی و دو دستگاه آمبولانس نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/08

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۰۷ مرداد ۱۳۹۶
خرید ابزار و پیچ های کششی توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/20

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید ابزار و...
اطلاعات بیشتر
۰۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید فیکسچر های عملیات حرارتی Inner casing&mixing chamber نیروگاههای زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا 96/18

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید فیکسچر...
اطلاعات بیشتر
۰۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید مکانیکال سیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/22

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خریدمکانیکال سیل نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۰۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید یک ست بلید کریر نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/19

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خریدیک ست بلید...
اطلاعات بیشتر
۰۵ مرداد ۱۳۹۶
خرید مبدل E/P نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره 96/21

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خریدمبدل E/Pنیروگاه سیکل...
اطلاعات بیشتر
۰۵ مرداد ۱۳۹۶
انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/14

1- موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حفظ،...
اطلاعات بیشتر
۰۱ مرداد ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام تست های روغن نیروگاه های زیرمجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا 96/09

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: انجام تست...
اطلاعات بیشتر
۲۸ تير ۱۳۹۶
تجدید مناقصه خرید و نصب درب کرکره ای ژنراتور واحدهای 1تا 4 نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر 96/07

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۲۸ تير ۱۳۹۶
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/15

1- موضوع مناقصه : موضوع قرارداد عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۲۱ تير ۱۳۹۶
خرید 10ست فیلترهای Air Intake(واحدهای گازی V94.2 ) مورد نیاز نیروگاه های شرکت به شماره شماره 96/16

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 10...
اطلاعات بیشتر
۲۱ تير ۱۳۹۶
خرید 4 عدد سرو والو نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/10

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید یک عدد...
اطلاعات بیشتر
۱۷ تير ۱۳۹۶
انجام تست های روغن نیروگاه های زیرمجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا 96/09

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: انجام تست...
اطلاعات بیشتر
۱۷ تير ۱۳۹۶
انجام خرید یکدستگاه خودروی آتش نشانی و دو دستگاه آمبولانس نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/08

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از خرید یکدستگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۷ تير ۱۳۹۶
خرید و نصب درب کرکره ای ژنراتور واحدهای 1تا 4 نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر 96/07

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید و...
اطلاعات بیشتر
۱۷ تير ۱۳۹۶
ایاب ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی قم

- موضوع مناقصه : 1ـ ارائه خدمات حمل و نقل...
اطلاعات بیشتر
۱۶ تير ۱۳۹۶
خرید قطعات مورد نیازتعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 نیروگاه های زیر مجموعه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا96/06

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: خرید قطعات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
Purchase of Gas Turbine V94.2 spare parts for Saba O&M power plants

1- Tender Subject This tender is about purchase of gas...
اطلاعات بیشتر
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام خدمات درمانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/05

1- موضوع مناقصه: موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی اصلاح ظرفیت ایستگاه 210000 متر مکعب در ساعت نیروگاه خرمشهربه شماره 96/01

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از اصلاح ظرفیت...
اطلاعات بیشتر
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شماره مناقصه : 96/04

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۳ خرداد ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره 96/02

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید باطری نیروگاهی...
اطلاعات بیشتر
۰۳ خرداد ۱۳۹۶
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شماره مناقصه :96/03

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۳ خرداد ۱۳۹۶
مناقصه عمومی اصلاح ظرفیت ایستگاه 210000 متر مکعب در ساعت نیروگاه خرمشهر96/01

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از اصلاح ظرفیت...
اطلاعات بیشتر
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
مناقصه عمومی خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم 96/02

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید باطری نیروگاهی...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تعمیرات اساسی روتور ژنراتور واحد یک توربین گاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)95/30

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید 8 عدد کارت کنترل پروسه P14 نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/33

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید 8 عدد...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی تعمیر مخزن آب آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/29

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از تعمیر مخزن...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید یکدستگاه سیکلو درایو نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/32

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید یکدستگاه سیکلو...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی خرید 3 عدد سیفتی والو نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/34

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید 3 عدد...
اطلاعات بیشتر
۲۸ فروردين ۱۳۹۶
مناقصه خرید 8 عدد کارت کنترل پروسه P14 نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/33

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
مناقصه خرید یکدستگاه سیکلو درایو نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/32

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
مناقصه خرید 1000 عدد فیلتر هوای کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/31

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
مناقصه خرید باتری خشک 2 ولت نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/35

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
مناقصه خرید 3 عدد سیفتی والو نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/34

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۹ فروردين ۱۳۹۶
خرید روتور و پیچ توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/28

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۶ فروردين ۱۳۹۶
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر شماره 95/20

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان شماره 95/21

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) شماره 95/24

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) 95/26

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
تعمیرات اساسی روتور ژنراتور واحد یک توربین گاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)95/30

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
Purchase of Gas Turbine Bolt and Rotor for Qom Combined Cycle Power Plant

Public Tender Terms and Information 1- Tender Subject This tender...
اطلاعات بیشتر
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
تعمیر مخزن آب آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم95/29

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )95/25

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )95/24

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه خرید 500 تن کلرور فریک مایع 2 + 40% نیروگاه شهیدمد حج اهواز (زرگان)95/26

شرایط و اطلاعات مربوط به خرید ماده شیمیایی کلرورفریک 1-...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان )95/22

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه بروزرسانی سیستم سیموله واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی قم 95/27

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان 95/21

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان)95/23

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تهیه ، طبخ و توزیع...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر95/20

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر 95/19

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تهیه ، طبخ و توزیع...
اطلاعات بیشتر
۰۹ اسفند ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی شماره 95/17 ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان )

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی 95/16 انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا سال 95

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
مناقصه عمومی ساخت و تعویض شینه های ژنراتورنیروگاه سیکل ترکیبی قم

1- موضوع مناقصه : ساخت و تعـویض شینه‌های ژنراتور به...
اطلاعات بیشتر
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان )

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۵
انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۵
مناقصه خرید 3600 عدد فیلترهای Air Intake نیروگاه های سیکل ترکیبی خرمشهر (واحدهای گازی V94.2 ) و چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 3600...
اطلاعات بیشتر
۱۱ دی ۱۳۹۵
مناقصه خرید 54 عدد ممبران Filmtec مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: خرید 54 عدد ممبران مورد نیاز نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۰۴ دی ۱۳۹۵
خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر نصب سیستم دوربین مدار بسته در نیروگاه های شهید مدحج (‌اهواز ) خرمشهر ، چابهار و قم

شرکت بهره بر داری و تعمیرات نیروگاه صبا در نظر...
اطلاعات بیشتر
۲۸ آذر ۱۳۹۵
تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات واحد F5 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تعمیر و...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۵
تجدید مناقصه خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید گیربکس فن...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۵
تجدید مناقصه خرید مواد آنتی اسکالانت مورد نیاز واحد RO نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید مواد آنتی...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۲۴ مهر ۱۳۹۵
مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات واحد F5 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از: تعمیر و...
اطلاعات بیشتر
۰۳ مهر ۱۳۹۵
مناقصه خرید گیربکس فن برج خنک کن نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید گیربکس فن...
اطلاعات بیشتر
۰۳ مهر ۱۳۹۵
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۰۳ مهر ۱۳۹۵
مناقصه خرید مواد آنتی اسکالانت مورد نیاز واحد RO نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید مواد آنتی...
اطلاعات بیشتر
۰۳ مهر ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان )

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی موضوع تعمیر و نگهداری پست انتقال نیرو نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه ، عبارت است از تعمیر...
اطلاعات بیشتر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعمیر و نگهداری پست انتقال نیرو نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه ، عبارت است از تعمیر...
اطلاعات بیشتر
۲۷ تير ۱۳۹۵
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان )

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۳ تير ۱۳۹۵
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۲۳ تير ۱۳۹۵
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۲۳ تير ۱۳۹۵
تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان )

- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۲۳ تير ۱۳۹۵
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۲۳ تير ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۹ تير ۱۳۹۵
تجدید مناقصه خرید اسید سولفوریک مورد نیاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید500 تن اسید...
اطلاعات بیشتر
۱۹ تير ۱۳۹۵
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
خرید اسید سولفوریک مورد نیاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است خرید500 تن اسید...
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
خدمات فنی و کارگاهی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خدمات فنی...
اطلاعات بیشتر
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۲۲ خرداد ۱۳۹۵
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
خرید پره متحرک ردیف سوم واحد یک گاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌ زرگان )95

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید پره متحرک...
اطلاعات بیشتر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات...
اطلاعات بیشتر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵
خرید 450 تن ماده شیمیایی کلرور فریک مایع 2 + 40% مورد نیاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: خرید 450 تن ماده شیمیایی کلرور فریک...
اطلاعات بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۴
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

پاکت ج – محتوی : فرم پیشنهاد قیمت: بند زیر...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
اصلاحیه شماره 2 اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان

پاکت ج – محتوی : فرم پیشنهاد قیمت: بند زیر...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان )

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه سیکل ترکیبی...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
خرید پره متحرک ردیف سوم واحد یک گاز نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌ زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید پره متحرک...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )

1- موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از تهیه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان)

موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه شهید مدحج اهواز (‌زرگان )

موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه...
اطلاعات بیشتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
تجدید مناقصه عمومی خرید انژکتور و متعلقات انژکتور واحدهای F5 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید انژکتور واحدهای...
اطلاعات بیشتر
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
تجدید مناقصه عمومی ساخت ایمپلر ( پروانه پمپ فشار قوی فیدپمپ ) نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از ساخت ایمپلر...
اطلاعات بیشتر
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
تجدید مناقصه عمومی خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان...
اطلاعات بیشتر
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)1394

- موضوع مناقصه: انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان...
اطلاعات بیشتر
۱۹ دی ۱۳۹۴
انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از انجام امور...
اطلاعات بیشتر
۱۹ دی ۱۳۹۴
تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) سال 94

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارتست از راهبری سیستم حفاظتی...
اطلاعات بیشتر
۱۹ دی ۱۳۹۴
مناقصه خرید انژکتور و متعلقات انژکتور واحدهای F5 نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید انژکتور واحدهای...
اطلاعات بیشتر
۱۹ دی ۱۳۹۴
مناقصه ساخت ایمپلر ( پروانه پمپ فشار قوی فیدپمپ ) نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از ساخت ایمپلر...
اطلاعات بیشتر
۱۹ دی ۱۳۹۴
اصلاحیه اسناد مناقصه تامین حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

تعداد پرسنل پیمانکار از 23 نفر به 22 نفر تقلیل...
اطلاعات بیشتر
۲۸ آذر ۱۳۹۴
اصلاحیه اسناد مناقصه حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان) سال 94

شماره مناقصه از 94/18 به شماره 94/19 اصلاح می گردد...
اطلاعات بیشتر
۲۸ آذر ۱۳۹۴
حفاظت فیزیکی نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)

شرایط و اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی 1- موضوع مناقصه:...
اطلاعات بیشتر
۲۸ آذر ۱۳۹۴
خرید قطعات مکانیکی اصلی واحد یک گازی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات مکانیکی...
اطلاعات بیشتر
۳۰ آبان ۱۳۹۴
تجدید مناقصه تعمیرات اساسی روتور توربین – کمپرسور واحد یک توربین گاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی...
اطلاعات بیشتر
۱۶ آبان ۱۳۹۴
تجدید مناقصه خرید فیلتر فورواردینگ مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 20...
اطلاعات بیشتر
۱۶ آبان ۱۳۹۴
خرید قطعات مکانیکی اصلی واحد یک گازی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از:خرید قطعات مکانیکی...
اطلاعات بیشتر
۰۹ آبان ۱۳۹۴
موضوع مناقصه عمومی شماره 94/15 تعمیرات اساسی روتور توربین – کمپرسور واحد یک توربین گاز نیروگاه شهید مد حج اهواز (زرگان)

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی...
اطلاعات بیشتر
۲۵ مهر ۱۳۹۴
موضوع مناقصه عمومی شماره 94/16خرید فیلتر های گازوئیل مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

1- موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید 20...
اطلاعات بیشتر
۲۵ مهر ۱۳۹۴