سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان )

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان ) به شماره مناقصه 41/96
اطلاعات بیشتر
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعیه مناقصه عمومی خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )

اطلاعیه مناقصه عمومی خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) به شماره 96/45
اطلاعات بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان)

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره مناقصه 96/46
اطلاعات بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره مناقصه 44/96 بر روی سایت قرار گرفت
اطلاعات بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶
لغو مناقصه 96/32

مناقصه شماره 96/32با موضوع خرید یکعدد بوشینگ HV ترانس اصلی TRENCH نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان لغو گردید
اطلاعات بیشتر
۱۸ دی ۱۳۹۶
تاریخ تحویل پیشنهادات 1396/10/20

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های شماره 96/32، 96/33، 96/34، 96/35، 96/36، 96/37، 96/38و96/39می رساند که تاریخ تحویل پیشنهادات 1396/10/20می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۹ دی ۱۳۹۶
تمدید بازگشایی پاکات

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مزایده اقلام مازاد و اسقاط نیروگاه سیکل ترکیبی قم (مزایده شماره 03/96 ) می رساند که تاریخ بازگشایی پاکتها از تاریخ 96/09/28به 96/10/03موکول شده است .
اطلاعات بیشتر
۲۵ آذر ۱۳۹۶