سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اخبار و رویداد ها
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تمدید بازگشایی پاکات
۲۵ آذر ۱۳۹۶

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مزایده  اقلام مازاد و اسقاط نیروگاه سیکل ترکیبی قم (مزایده شماره 03/96 ) می رساند که تاریخ بازگشایی پاکتها  از تاریخ  96/09/28به 96/10/03موکول شده است .

                                                                                                                       

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا