سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
اخبار و رویداد ها
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تاریخ تحویل پیشنهادات 1396/10/20
۰۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه های شماره 96/32، 96/33، 96/34، 96/35، 96/36، 96/37، 96/38و96/39می رساند که تاریخ تحویل پیشنهادات 1396/10/20می باشد .

                                                                                                                       

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا