سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تمدید زمانی اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67

تمدید زمانی اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67
اطلاعات بیشتر
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم مناقصه عمومی شماره 96/66

اصلاحیه خرید قطعات یدکی گیربکس نیروگاه سیکل ترکیبی قم مناقصه عمومی شماره 96/66
اطلاعات بیشتر
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67

اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی خرید تیوبهای بویلر واحدهای یک و دو بخار نیروگاه شهید مدحج شماره مناقصه : 96/67
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره مناقصه : 96/55

اصلاحیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم شماره مناقصه : 96/55
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ها مکلف و موظف می باشند تصویر تمامی مستندات مورد نیاز در اسناد ارزیابی را در پاکت ب ارائه نمایند

تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ها مکلف و موظف می باشند تصویر تمامی مستندات مورد نیاز در اسناد ارزیابی را در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت امتیاز مربوطه را کسب نمی نمایند و هیچگونه اعتراضی مورد قبول نمی باشد .
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه : 96/56

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم می رساند که تعداد تقریبی صبحانه نیروگاه 39000 پرس می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶