سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ها مکلف و موظف می باشند تصویر تمامی مستندات مورد نیاز در اسناد ارزیابی را در پاکت ب ارائه نمایند

تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ها مکلف و موظف می باشند تصویر تمامی مستندات مورد نیاز در اسناد ارزیابی را در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت امتیاز مربوطه را کسب نمی نمایند و هیچگونه اعتراضی مورد قبول نمی باشد .
اطلاعات بیشتر
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان ) شماره مناقصه : 96/53
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعیه مربوط به اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم به شماره مناقصه : 96/56

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی قم می رساند که تعداد تقریبی صبحانه نیروگاه 39000 پرس می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۹ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعیه جلسه توجیهی ایاب و ذهاب نیروگاه خرمشهر

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره 96/53 در خصوص ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) می رساند که تاریخ جلسه توجیهی در روز یکشنبه مورخ 1396/11/08در محل نیروگاه شهید مدحج برگزار می گردد . شرکت در جلسه توجیهی الزامی می باشد .
اطلاعات بیشتر
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان )

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه شهید مدحج ( زرگان ) به شماره مناقصه 41/96
اطلاعات بیشتر
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعیه مناقصه عمومی خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )

اطلاعیه مناقصه عمومی خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) به شماره 96/45
اطلاعات بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان)

اصلاحیه اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره مناقصه 96/46
اطلاعات بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶