سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام خرید tile
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد استعلام خرید tile استعلام شماره 545/دخ/96/س