سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام خرید کپسول پایلوت
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد-استعلام خرید کپسول پایلوت استعلام شماره 253/دخ/96/چ