سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام قیمت مکانیکال سیل بورگمن
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد-استعلام قیمت مکانیکال سیل بورگمن استعلام شماره 403/دخ/96/خ