سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
خرید باتری فیام -درخواست شماره906
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نظر دارد جهت تامین باتری فیام یکی از نیروگاه های خود از طریق استعلام اقدام به خریداری نماید.