سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
خرید سیستم ذخیره سازی دیتا -درخواست شماره351
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نظر دارد جهت تامین سیستم ذخیره سازی دیتا یکی از نیروگاه های خود از طریق استعلام اقدام به خریداری نماید.