سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام خرید سلونوئید والو 37
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد-استعلام خرید سلونوئید والو 37 استعلام شماره 96/37/خ