سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام خرید سلونوئیدوالو 001
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد-استعلام خرید سلونوئیدوالو 001 استعلام شماره 96/001/خ