سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
استعلام خرید سنسور ویبره
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
توحیدی نژاد-استعلام خرید سنسور ویبره استعلام شماره 463/دخ/96/ج