سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
احداث پارکینگ نیروگاه خرمشهر.بخش سوم:آسفالت
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
احداث مرحله سوم پارکینگ نیروگاه شامل آسفالت.که مطابق مشخصات و نقشه های پیوست می باشد.