سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/44
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن
1- موضوع مناقصه :
موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان) به تعداد 49 نفر شامل :
الف :‌ انجام خدمات فنی، مالی و پشتیبانی
ب : انجام خدمات کامل ایمنی و آتش نشانی و بهداری ( HSE)
ج: حفاظت فیزیکی نیروگاه
د: نگهداری فضای سبز و انجام خدمات عمومی
مطابق با شرح خدمات پیوست شماره1
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه : نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) واقع در کیلومتر 25 آزادراه زنجان- قزوین
3- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
4- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام خدمات موضوع مناقصه بر عهده مدیر نیروگاه و یا نمایندگان معرفی شده از طرف وی می باشد.
5- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل300.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، قابل تمدید به درخواست کارفرما یا چک تضمین شده و یا مبلغ واریزی نقدی به حساب جاری 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد بنام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
6-تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء تا ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان-پلاک60- طبقه اول نمایند . به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند.

ورود به سیستم ثبت نام

در صورتیکه در حال حاضر کاربر این سایت هستید، برای ادامه روی ورود به سیستم کلیک کنید.
در غیر اینصورت روی ثبت نام کلیک کنید.