سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه زنجان به شماره 96/44
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن به پایان رسیده است.
1- موضوع مناقصه :
موضوع مناقصه عبارت است ازانجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان) به تعداد 49 نفر شامل :
الف :‌ انجام خدمات فنی، مالی و پشتیبانی
ب : انجام خدمات کامل ایمنی و آتش نشانی و بهداری ( HSE)
ج: حفاظت فیزیکی نیروگاه
د: نگهداری فضای سبز و انجام خدمات عمومی
مطابق با شرح خدمات پیوست شماره1
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه : نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان ) واقع در کیلومتر 25 آزادراه زنجان- قزوین
3- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
4- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام خدمات موضوع مناقصه بر عهده مدیر نیروگاه و یا نمایندگان معرفی شده از طرف وی می باشد.
5- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل300.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، قابل تمدید به درخواست کارفرما یا چک تضمین شده و یا مبلغ واریزی نقدی به حساب جاری 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد بنام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
6-تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء تا ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان-پلاک60- طبقه اول نمایند . به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند.

برنده مناقصه: بهره برداری
قیمت پیشنهادی: 0 ریال
دریافت فایل pdf