سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه( زنجان) به شماره : 96/46
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن
1- موضوع مناقصه :
موضوع مناقصه عبارت است از تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )به تعداد 34000 پرس در سال و بر اساس فهرست غذا طبق پیوست شماره یک .
تعداد پرس های فوق الذکر تقریبی بوده و با درخواست کارفرما افزایش یا کاهش خواهد یافت.
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه : نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه (زنجان )واقع در کیلومتر 25 آزادراه زنجان- قزوین
3- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
4- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام موضوع مناقصه به عهده مدیر نیروگاه و نماینده یا نمایندگان معرفی شده از سمت ایشان می باشد .
5- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل75.000.000 ریال می باشد که کلا" به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما یا چک تضمین شده بانکی ، قابل تمدید به درخواست کارفرما و یا واریز نقدی به حساب 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد به نام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
6- تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان-پلاک60- طبقه اول نمایند .
به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند.

ورود به سیستم ثبت نام

در صورتیکه در حال حاضر کاربر این سایت هستید، برای ادامه روی ورود به سیستم کلیک کنید.
در غیر اینصورت روی ثبت نام کلیک کنید.