سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/42
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن
1- موضوع مناقصه :
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر بر اساس مسیرها و محل های تعیین شده در پیوست شماره 1 اسناد مناقصه به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت.
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه :
کیلومتر 5 جاده امام جعفرصادق ، شهرک صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند ، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر .
3- اجرای کار مورد مناقصه :
شرح مسیرها و فهرست وسایط نقلیه به همراه سرویس های درخواستی به تفکیک مسیر و ساعات انجام خدمات مورد نظر بر اساس این اسناد و قرارداد پیوست آن می باشد.
تذکر ویژه : کلیه شرکت کنندگان در مناقصه بایستی توان ارائه کامل خدمات درخواستی کارفرما را به صورت یکجا داشته باشند. در غیر این صورت به پیشنهادهای موردی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
5- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام خدمات موضوع مناقصه بر عهده مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر و یا نمایندگان معرفی شده از طرف وی می باشد.
6- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل 140.000.000ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، قابل تمدید به درخواست کارفرما یا چک تضمین شده و یا مبلغ واریزی نقدی به حساب جاری 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد بنام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
7- تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء حداکثر تا ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان- پلاک60- طبقه اول نمایند .
به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند. ( فقط در تاریخ تعیین شده مراجعه فرمائید .)

ورود به سیستم ثبت نام

در صورتیکه در حال حاضر کاربر این سایت هستید، برای ادامه روی ورود به سیستم کلیک کنید.
در غیر اینصورت روی ثبت نام کلیک کنید.