سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره 96/42
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن به پایان رسیده است.
1- موضوع مناقصه :
انجام خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر بر اساس مسیرها و محل های تعیین شده در پیوست شماره 1 اسناد مناقصه به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت.
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه :
کیلومتر 5 جاده امام جعفرصادق ، شهرک صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند ، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر .
3- اجرای کار مورد مناقصه :
شرح مسیرها و فهرست وسایط نقلیه به همراه سرویس های درخواستی به تفکیک مسیر و ساعات انجام خدمات مورد نظر بر اساس این اسناد و قرارداد پیوست آن می باشد.
تذکر ویژه : کلیه شرکت کنندگان در مناقصه بایستی توان ارائه کامل خدمات درخواستی کارفرما را به صورت یکجا داشته باشند. در غیر این صورت به پیشنهادهای موردی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
5- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام خدمات موضوع مناقصه بر عهده مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر و یا نمایندگان معرفی شده از طرف وی می باشد.
6- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل 140.000.000ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، قابل تمدید به درخواست کارفرما یا چک تضمین شده و یا مبلغ واریزی نقدی به حساب جاری 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد بنام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
7- تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء حداکثر تا ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان- پلاک60- طبقه اول نمایند .
به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند. ( فقط در تاریخ تعیین شده مراجعه فرمائید .)

برنده مناقصه: بهره برداری
قیمت پیشنهادی: 0 ریال
دریافت فایل pdf