سامانه مناقصه ها ,مزایده ها و استعلام بهاء
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
تهیه، طبخ و توزیع غذای نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به شماره :96/40
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
مهلت شرکت در مناقصه ۰۴ بهمن به پایان رسیده است.
1- موضوع مناقصه :
موضوع مناقصه عبارت است از تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به تعداد 42.000 پرس در سال و بر اساس فهرست غذا طبق پیوست شماره یک .
تعداد پرس های فوق الذکر تقریبی بوده و با درخواست کارفرما افزایش یا کاهش خواهد یافت.
2- محل انجام خدمات موضوع مناقصه
کیلومتر 5 جاده امام جعفرصادق ، شهرک صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند ، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر .
3- کارفرما :
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
4- دستگاه نظارت :
نظارت بر انجام موضوع مناقصه به عهده مدیر نیروگاه و نماینده یا نمایندگان معرفی شده از سمت ایشان می باشد .
5- سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده لازم برای شرکت در مناقصه معادل 150.000.000 ریال می باشد که کلا" به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما یا چک تضمین شده بانکی ، قابل تمدید به درخواست کارفرما و یا واریز نقدی به حساب 1224429309001 نزد بانک سینا شعبه میرداماد به نام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.
6- تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را پس از مهر و امضاء حداکثر تا ساعت 16 مورخ 96/11/04در 3 پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان-پلاک60- طبقه اول نمایند .
به کلیه پیشنهاداتی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط یا بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضاء مهلت تعیین شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود، پیشنهادات باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردند.

برنده مناقصه: بهره برداری
قیمت پیشنهادی: 0 ریال
دریافت فایل pdf